Skip to main content

ESR-selvityshankkeen verkostotilaisuus

nettisivun yläkuva2

Maanantaina 26.8.2019 järjestettiin työpajamuotoinen verkostotilaisuus osana Pohjois-Savon selvityshankkeen toteutusta Kuopiossa. Alueen yritysten, elinkeinoelämän ja kuntien kokemus ja asiantuntijuus ovat tärkeässä roolissa uusien työvoimaratkaisujen innovoinnissa ja verkostotyöpajan tarkoituksena oli tuoda yhteen eri toimijoiden ajatuksia ja näkökulmia.

työpaja kuopio

Työpajassa käytiin tärkeää vuoropuhelua Pohjois-Savon työnantajayritysten, hankkeiden edustajien sekä viranomaistoimijoiden välillä ja kehitettiin yhdessä ratkaisuja työvoiman kohtaantotilanteisiin erityisesti ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistämisen näkökulmasta. Työpajamuotoiset ryhmäkeskustelut oli rakennettu hankkeen yrityskyselyissä esiin nousseiden työllistämisen kipupisteiden ympärille. Käsiteltyjä ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistämisen kipupisteitä olivat muun muassa kielitaidon puute, epävarmuus työpaikkaan sopeutumisesta ja sitoutumisesta sekä työlupaprosessien hankaluus.

Ratkaisuja kipupisteisiin etsittiin oppimiskahvilamenetelmällä, joka mahdollisti tiedon ja ajatusten vaihdon eri tahojen kesken. Päällimmäisenä ratkaisuehdotuksissa korostuikin tarve entistä sujuvammalle tiedonvaihdolle eri sidosryhmien välillä. Etenkin ulkomaalaistaustaisten rekrytoinnin kokonaisprosessin selkiyttämiseksi toivottiin tiedon yhteen kokoamista ja sen saatavuuden helpottamista. Lisäksi keskusteluissa nousi esiin tarve lisätä ja vahvistaa kulttuurituntemusta, asennekasvatusta ja koulutuksen saatavuutta eri kielillä. Yhtenä ratkaisuehdotuksena nähtiin myös digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen ulkomaalaistaustaisen työvoiman rekrytoinnissa, työllistämisessä sekä työpaikkaan sitouttamisessa.